ภาควิชา

คณาจารย์และงานวิจัย

แผนที่คณะ

ที่อยู่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: (02) 354-8543