ดูกำหนดการ ดูกำหนดการ ดูกำหนดการ ดูกำหนดการ ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด

ภาพกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

25 สิงหาคม 2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำฯ "

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วารสารสาธารณสุขศาสตร์

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of Public Health)
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ จุลชีววิทยา ชีวสถิติ โภชนาการ พยาบาลสาธารณสุข ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา บริหารงานสาธารณสุข ระบาดวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสุขาภิบาล อนามัยครอบครัว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และผู้สนใจทั่วไปในด้านงานสาธารณสุข

 

ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

 


ปฎิทินกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ดูปฎิทินขนาดใหญ่